Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Στο στόχαστρο οι μεγάλοι οφειλέτες του δημοσίου!

Βρίσκονται σε άμεση προτεραιότητα αναγκαστικής είσπραξη εσόδων Οι μεγάλοι οφειλέτες είναι εκείνοι που βρίσκονται σε άμεση προτεραιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, όπως αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρου, σχετική με έκθεση από το ΙΚΑ αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας για την κατοικία του τετραπληγικού πρωταθλητή ποδηλασίας Βασίλη Κιουρκτσή. «Ο προϊστάμενος ΔΟΥ έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ανεξαρτήτως της αιτίας προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά αθροιστικά ή μη για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου», τονίζεται στο έγγραφο του κ. Μαυραγάνη. Παράλληλα ενημερώνει ότι γίνονται επισκέψεις κλιμακίων του υπουργείου Οικονομικών στις κατά τόπους ΔΟΥ και δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την άμεση υλοποίηση στοχευμένων διασταυρώσεων, με αντικείμενο, κατά κύριο λόγο, περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και την άμεση λήψη μέτρων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου κινδύνου οφειλετών. «Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω, επισημάνθηκε ότι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος για τον οφειλέτη και κατ΄ επέκταση για το Δημόσιο, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας», αναφέρει ο κ. Μαυραγάνης. Πάντως, ο υφυπουργός Οικονομικών σπεύδει να επικαλεστεί την ύπαρξη εγκυκλίου, σύμφωνα με την οποία «η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, δεν υφίσταται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (όπως π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή ΦΜΑ ως πρώτης κατοικίας), ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ». Στο έγγραφό του ο κ. Μαυραγάνης επισημαίνει ότι εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, οι οφειλέτες μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων μπορεί υπό προϋποθέσεις να φθάσει και τις 48. Θυμίζει επίσης ότι σύμφωνα με το Ν. 2648/1998, στους οφειλέτες που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, δύναται υπό προϋποθέσεις να χορηγηθεί άπαξ διοικητική αναστολή πληρωμής μέρους ή του συνόλου συγκεκριμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής για διάστημα μέχρι πέντε μηνών. Στην ερώτηση του βουλευτή απάντησε εγγράφως και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι με απόφαση του περιφερειακού υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης καθορίστηκε η επιστροφή των εντόκως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τον συγκεκριμένο ασθενή, από νοσήλεια σε εξουσιοδοτημένο κέντρο αποκατάστασης του εξωτερικού. Ο ασφαλισμένος έχει οφειλή 51.000 ευρώ με βάση καταλογιστική απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών και μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί ουδεμία καταβολή από τον οφειλέτη. Το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις του προέβη σε κατάσχεση ακίνητης περιουσίας. Όπως, όμως σημειώνει ο κ. Βρούτσης, για την οφειλή αυτή ουδέποτε προσδιορίστηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού του ακινήτου, πέραν της κατάσχεσης. «Τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν ο οφειλέτης ή ο εργοδότης δεν έχει προβεί στη ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών του εισφορών, ή στην καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που του έχουν καταλογιστεί», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και διευκρινίζει ότι «στις ανωτέρω περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλουν, κάθε είδους αναγκαστικό μέτρο είσπραξης (συμπεριλαμβανομένου και του πλειστηριασμού, όταν προσδιοριστεί), καθόσον οι εργοδότες-οφειλέτες, τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι». Σημειώνει, ωστόσο, ότι «υπάρχει πλήρης επίγνωση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία των οφειλετών - εργοδοτών, ειδικά στην παρούσα δύσκολη αυτή περίοδο και στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των διατάξεων αναζητούν πάντοτε την καλύτερη δυνατή λύση, με δεδομένα τα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα των νομικών ή φυσικών προσώπων αλλά και με δεδομένο το υπάρχον νομικό πλαίσιο».