Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Προχωρά η αξιοποίηση των αδρανών καταθετικών λογαριασμών!

Το σχέδιο νόμου επιτρέπει τη χρήση των κεφαλαίων για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου Την επικαιροποίηση του παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» που κατατέθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Το σχέδιο νόμου επιτρέπει τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Επιπρόσθετα, καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας έτσι ουσιαστικά τυχόν κίνητρο κάποιων πιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώξουν την καταστρατήγηση του Ν.Δ. 1195/1942.